SISTEMES INFORMÀTICS I
Curs 2004-2005
Horari classes: dimarts 17:00-19:00, dimecres 15:00-18:00.
Horari de consultes.
Temari:
1. Desenvolupament pràctica 1
2. Desenvolupament pràctica 2
Criteris d'Avaluació: Desenvolupament de 2 treballs pràctics en grup amb presentació en públic. La nota final serà la mitja.
Pràctiques:
Pràctica 1: enunciat, format document, plantilla valoració, normativa i dates d'entrega.
Pràctica 2: enunciat.
Software:
Exàmens: no n'hi ha. Hi ha optativament una entrevista personal individual.
Email a tots els alumnes
Bibliografia i webs d'interés
:
NASA: Opportunity, Rover.
Oracle: Developer, Designer.